Tổ chức quỹ

Sơ đồ tổ chức

Print

Quỹ Dad Rotary Fund được thành lập năm 2017 với cơ cấu tổ chức nhân sự chuyên nghiệp như một doanh nghiệp ngay từ đầu bao gồm các Ban như sau:

 1. Hội đồng quản lý Quỹ Tiến bộ thành phố Đà Nẵng.
 • Bà Cao Bích Thủy – Chủ tịch Hội đồng.
 • Ông Phạm Minh Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng.
 • Ông Đào Quang Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng.
 • Ông Đặng Văn Tráng – Thành viên.

     2. Hội đồng quản lý Quỹ Tiến bộ khu vực phía Bắc

 • Ông Đào Quang Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ – Phụ trách.

     3. Ban tài chính

 • Quyết định thành lập số 01/2017/DRF ngày 06/11/2017.
 • Trưởng ban : Nguyễn Thị Tâm.
 • Chức năng, nhiệm vụ chính:
  • Chức năng quản lý, kiểm soát nguồn tiền quyên góp từ các cá nhân tổ chức và việc giải ngân nguồn tiền cho các dự án.
  • Chức năng quản lý, kiểm soát các chi phí của Quỹ.
  • Chức năng báo cáo, giải trình tài chính với các cơ quan chức năng.

     4. Ban Tổ chức Hành chính Nhân sự

 • Quyết định thành lập số 02/2017/DRF ngày 06/11/2017.
 • Trưởng ban : Trịnh Thị Quỳnh Nga.
 • Chức năng, nhiệm vụ chính:
  • Chức năng quản lý điều phối tình nguyện viên cho các dự án.
  • Chức năng  hành chính nhân sự.

     5. Ban Quản lý dự án

 • Quyết định thành lập số 03/2017/DRF ngày 06/11/2017.
 • Trưởng ban : Đoàn Thu Hải.
 • Chức năng, nhiệm vụ chính:
  • Chức năng lập dự án từ thiện trình Hội đồng Quỹ phê duyệt.
  • Chức năng tổ chức, thực hiện các dự án đã được phê duyệt.
  • Chức năng báo cáo kết quả thực hiện dự án.

     6. Ban Kêu gọi tài trợ

 • Quyết định thành lập số 04/2017/DRF ngày 06/11/2017.