Câu hỏi thường gặp

01/11/2017

Nguồn thu của Quỹ từ đâu

Thu từ đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác tho quy định của pháp luật, Thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu chính phủ Các khoản

01/11/2017

Lĩnh vực hoạt động của Quỹ

Hỗ trợ giáo dục: Cấp học bổng, sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho trẻ em, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Chăm sóc Y tế: Hỗ trợ trẻ em có vấn đề về phát triển, rối loạn giao tiếp, tự kỷ. Dự án cộng đồng: Hỗ trợ nhân lực, cơ sở

01/11/2017

Cơ chế hoạt động của Quỹ

Quỹ xác định các vấn đề cần giải quyết, đối tượng nhận tài trợ. Lên phương án thực hiện viện trợ, tài trợ

01/11/2017

Ai quản lý Quỹ?

Hội Đồng Quản Lý Quỹ là cơ quan quản lý Quỹ cao nhất, chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ. Bà Cao Bích Thủy là Thành viên sáng lập giữ chức vụ Chủ tịch. Ngoài ra các thành viên sáng lập còn lại giữ những vị trí nòng cốt.

01/11/2017

Mục đích ra đời của DAD Rotary Fund

DAD Rotary Fund ra đời với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ phát triển trẻ em có mảnh đời bất hạnh trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, y tế, môi trường, công trình và phúc lợi xã hội. Giúp đỡ trẻ em có vấn đề về rối loạn giao tiếp, tự kỷ. Triển khai,